Top
› Reigning Miss

MISS BLUE SEA INTERNATIONAL 2019 APPLICATION FORM

Please read the Eligibility Requirements and indicate that you accept the terms and conditions of that document before completing this application. Please complete all fields on the application form. The application form should be submitted together along with photographs of yourself and a video recording of you. Please respond completely and honestly. All information may be verified for accuracy.

Xin vui lòng đọc kĩ yêu cầu và cho thấy rằng bạn chấp nhận các điều kiện và điều khoản của văn bản này trước khi hoàn tất mẫu đăng kí tham dự. Vui lòng hoàn tất các câu hỏi trong mẫu đăng ký và gửi cho Ban tổ chức kèm với hình chụp và video của thí sinh tham dự. Vui lòng trả lời trung thực và hoàn chỉnh các câu hỏi. Tất cả thông tin của thí sinh tham dự sẽ được kiểm chứng lại bởi Ban tổ chức.


***To be eligible, please prepare the followings and send to Organization Board along with this application form***
***Để đủ điều kiện tham dự, vui lòng gửi cho Ban Tổ Chức những nội dung sau cùng với Mẫu đăng ký này***

***Time to submit the application form: from now to 30 June 2019***
***
Thời gian đăng ký tham dự: Từ nay đến 30/6/2019***
 

***Terms and Conditions***
***Điều kiện và Điều khoản***

  REGISTER FOR THE CONTEST